Aby wyodrębnić chorych z objawami

Aby wyodrębnić chorych z objawami najbardziej zbliżonymi do arytmii złośliwej, można wykonać nieinwazyjne i inwazyjne badania pomocnicze przedstawione w tab. 3.3. Są to testy szczególnie przydatne do klasyfikacji osób z chorobą niedokrwienną serca. Badanie holterowskie pozwala określić nie tylko rodzaj zaburzeń rytmu, lecz także wykazać obecność incydentów niedokrwiennych (przeważnie nieme) oraz obniżenie parametrów określających zmienność rytmu zatokowego, świadczące o istniejących zaburzeniach funkcji układu wegeta-tywnego. Test wysiłkowy nie tylko umożliwia ocenę wydolności wieńcowej, lecz także zaburzeń rytmu zależnych od wysiłku lub niedokrwienia.

Obecność późnych potencjałów w zapisie uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia świadczy o istnieniu obszarów zwolnionego przewodzenia w mięśniu sercowym, a więc ogniska potencjalnego tworzenia arytmii nawrotnej. W urządzeniach holterowskich nowej generacji stworzono również możność wyznaczania późnych potencjałów. Programowana stymulacja komór w praktyce odgrywa większą rolę w prowadzeniu chorych ze złośliwą niemiarowością. W grupie nie-

Badania pomocnicze Czynnik zagrożenia Metoda Holtera Ekstrasystolie komorowe: liczne, złożone (nieutrwalony częstoskurcz komorowy) Nieme niedokrwienie J. zmienności rytmu zatokowego

Test wysiłkowy Niedokrwienie J. tolerancji wysiłku Zaburzenia rytmu Echokardiogram Frakcja wyrzutowa < 40% Koronarografia Zwężenie pnia lewej tętnicy lub zmiany 3-naczyniowe

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.