Archive for the ‘Anestezjologia’ Category

PRZEWLEKŁE ZABURZENIA AUTOMATYZMU I PRZEWODZENIA

Przewlekłe zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego i przewodzenia przedsionkowo-komorowego są domeną elektrostymulacji serca. Wskazaniem bezwzględnym do wszczepienia stymulatora serca są w pewnym uproszczeniu: zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, zespół zatoki szyjnej lub blok przedsionkowo-komorowy prowadzący do napadów pełnej utraty przytomności, niewydolności serca oraz przebiegające z objawami poronnymi lub nawet bez- objawowo: blok przedsionkowo-komorowy 111° z częstością rytmu […]

Częstoskurcz komorowy

Częstoskurcz komorowy typowy dla wieku dzięcięcego pojawia się w formie ustawicznej (incessant) w przypadku guza serca (leczenie chirurgiczne), lub też u chorych po naprawie wady wrodzonej. Przy przewlekłym stosowaniu leków przeciwary tmicznych u dzieci uzasadniona jest kontrola leczenia przez oznaczanie stężenia leku w surowicy. Wrodzony zespół przedłużonego QT może przebiegać z towarzyszącą głuchotą lub bez […]

U chorych z łagodną ekstrasystolią komorową

Zastosowanie badania elektrofizjologicznego wymaga, aby programowana stymulacja komór w sposób powtarzalny indukowała częstoskurcz utrwalony lub migotanie komór. Lek uznawany w tym badaniu za skuteczny powinien uniemożliwiać prowokację tej arytmii. Testy elektrofizjologiczne mogą też służyć ujawnieniu proarytmicznego działania leku. Właściwa organizacja pracowni elektro- fizjologicznej oraz nadzór nad chorym decydują, że to dość brutalne dla chorego badanie […]

W leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej

Leki P-adrenolityczne z aktywnością agonistyczną (ISA+) w mniejszym stopniu zwalniają czynność serca, a także przewodzenie przedsionkowo-komorowe, w związku z czym mogą być stosowane u chorych z wolną czynnością serca, nie zagrażając niewydolnością krążenia. Niektóre z tych leków, jak: labetalol, ce- liprolol i karwedilol, obdarzone również blokowaniem receptorów a-adrener- gicznych, mają właściwość zmniejszania oporu obwodowego. Mogą […]

Leki A- adrenolityczne lub bez leczenia

Wytyczne leczenia arytmii potencjalnie złośliwej, towarzyszącej innym chorobom organicznym serca, są trudniejsze do określenia. Mniejsza częstość występowania tych chorób, brak dużych prób badawczych, mniej pewna wartość markerów ryzyka stosowanych w chorobie niedokrwiennej – to najczęstsze przyczyny tych wątpliwości. W kardiomiopatii rozstrzeniowej stosuje się także leki (3-adrenolityczne, które dają poprawę subiektywną i być może poprawę przeżycia. […]

Leki P-adrenolityczne

Leki P-adrenolityczne. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie z lekami (3-adrenoli- tycznymi dało przekonywające dowody o ich dużej wartości w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Skutki kliniczne, których można oczekiwać po zastosowaniu tych leków w leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej, to zmniejszenie częstości oraz nasilenia bólów wieńcowych, zmniejszenie incydentów niemego niedokrwienia, obniżenie ciśnienia tętniczego, a także działanie przeciwarytmiczne (tab. 4.2). Wszystkie […]

Z punktu widzenia klinicznego

Z punktu widzenia klinicznego działanie antagonistów wapnia u chorych z dusznicą typu „wariant angina” można określić następującymi właściwościami: – 1) zmniejszenie częstości i ciężkości napadów dusznicy bolesnej, – 2) zmniejszenie zapotrzebowania na używanie nitrogliceryny, – 3) lepsza tolerancja wysiłku, – 4) poprawa zapisu EKG – zmniejszenie cech niedokrwienia,

Designed by WordPress.