Archive for the ‘Anestezjologia’ Category

Aby wyodrębnić chorych z objawami

Aby wyodrębnić chorych z objawami najbardziej zbliżonymi do arytmii złośliwej, można wykonać nieinwazyjne i inwazyjne badania pomocnicze przedstawione w tab. 3.3. Są to testy szczególnie przydatne do klasyfikacji osób z chorobą niedokrwienną serca. Badanie holterowskie pozwala określić nie tylko rodzaj zaburzeń rytmu, lecz także wykazać obecność incydentów niedokrwiennych (przeważnie nieme) oraz obniżenie parametrów określających zmienność […]

Chorzy z ostrym zawałem serca

Chorzy z ostrym zawałem serca, nie spełniający wyżej opisanych kryteriów do interwencji, ale z uniesionym odcinkiem ST, wymagają leczenia trombolitycznego. W rachubę wchodzą głównie 2 leki – streptokinaza (SK) i tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA). W celu uzyskania działania trombolitycznego streptokinazę podaje się w dawce – 1 500 000 j. w ciągu 60 min w stałym […]

Powtarzana 24-godzinna rejestracja EKG

Powtarzana 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera (badanie wyjściowe i powtarzane w czasie terapii przeciwarytmicznej) jest metodą pozwalającą określić skuteczność działania leku (jego zdolność supresji ekstrasystolii komorowych) oraz możliwość pogorszenia arytmii. Zazwyczaj wstępna ocena leku pozwala przewidywać jego dalszą skuteczność wówczas, gdy liczba dobowa ekstrasystolii komorowych zmniejsza się o 70-80%, a par o 80-90% i nieutrwalo- […]

Dane te wskazują na potrzebę kontroli

Dane te wskazują na potrzebę kontroli za pomocą wyżej wspomnianych metod dla rokowania i prawidłowego postępowania u chorych z niestabilną dusznicą bolesną. Rodzi się przy tym bardzo ważne pytanie, których chorych z niestabilną Ryc. 4.4. Schemat leczenia dusznicy bolesnej. Klucz do powzięcia decyzji o leczeniu. dusznicą należy kierować do zabiegu rewaskularyzacji (PTCA, CABG). Czy wszystkich, […]

W przewlekłym leczeniu dusznicy

Inną trudną sprawą, związaną ze strategią terapii przerywanej, może być zaostrzenie objawów bólowych pod koniec przerwy w dawkowaniu, w porównaniu z okresem sprzed terapii. Zjawisko to jest określane mianem „efektu godziny zero” (zero-hour effect). Objawy zaostrzenia mogą się manifestować w formie subklinicznej bądź przebiegać w postaci epizodów niemego niedokrwienia. Zastosowanie 24-godzinnego monitorowania EKG może wykazać […]

NIESTABILNA DUSZNICA BOLESNA

Dla niewydolności wieńcowej, określanej jako niestabilna dusznica bolesna (unstable angina pectoris), używa się także innych równoważnych terminów, takich jak: ostra niewydolność wieńcowa (acute coronary insufficiency), zawał zagrażający (preinfarction angina), stan anginoidalny (status anginosus). Zasadniczymi cechami charakteryzującymi niestabilną dusznicę bolesną, są: nagłe zwiększenie się częstości i ciężkości napadów bólowych u osób ze stabilną dotychczas postacią dusznicy […]

ZABURZENIA RYTMU W PRZEBIEGU ZESPOŁU WPW

Zakres arytmii spotykanych w zespole WPW jest szeroki: od łagodnych częstoskurczów nawrotnych do zagrażającego życiu migotania komór. Najczęstszą arytmią jest ortodromowy nawrotny częstoskurcz przedsionko- wo-komorowy przebiegający z wąskimi zespołami QRS. Rzadką postacią częstoskurczu nawrotnego w tym zespole jest częstoskurcz antydromowy z szerokimi zespołami QRS – trudny do różnicowania z częstoskurczem komorowym. Migotanie lub trzepotanie przedsionków […]

Designed by WordPress.