Autorzy dokumentują to obserwacjami własnymi

Pierwszą czynnością w niestabilnej dusznicy bolesnej jest umieszczenie chorego na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej. Od początku konieczne jest monitorowanie za pomocą 24-godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera w zakresie zaburzeń rytmu i epizodów niedokrwienia (ocena zespołów ST-T). Większość autorów uważa, że leczenie należy rozpocząć od pełnej terapii przeciwkrzepliwej i anty- agregacyjnej. Niektórzy autorzy zalecają podawanie heparyny w dawce 1000 j.m./h dożylnie oraz kwasu acetylosalicylowego w dawce 325 mg 2 razy dziennie.

Autorzy dokumentują to obserwacjami własnymi, na podstawie badań u cho-rych z niestabilną dusznicą bolesną, u których stwierdzili znamiennie mniej incydentów wieńcowych (ponownych zawałów serca i nawrotów dusznicy boles-nej) niż w grupie kontrolnej. Wprawdzie liczące się prospektywne badania wieloośrodkowe (GISSI-2, ISIS-3) nie wykazały przewagi łącznej terapii (hepary-na + kwas acetylosalicylowy) nad samą heparyną, to jednak obserwacje „follow up” chorych z dusznicą niestabilną wskazują na częstsze występowanie epizodów wieńcowych u tych chorych, u których po przerwaniu podawania heparyny nie kontynuowano podawania kwasu acetylosalicylowego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.