BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU MONITORUJĄCEGO94

Podczas stosowania urządzeń elektrycznych istnieje zawsze niebezpieczeństwo migotania komór, jeżeli z powodu jakichkolwiek wad przyrządu dojdzie do przepływu prądu przez serce55. Przy użyciu elektrod naskórnych dla wywołania migotania potrzeba prądu rzędu 80 mA, ale jeżeli stosuje się elektrody wewnętrzne, w pobliżu serca, wystarcza jedynie 150-400 mikroamperów06. Częstotliwość prądu sieciowego znacznie łatwiej powoduje migotanie komór niż prądy o częstotliwości wysokiej lub niskiej. Tradycyjny sposób uziemiania aparatów nie gwarantuje zawsze bezpieczeństwa pacjenta. Zapobiega on gromadzeniu się elektryczności statycznej, ale nie zabezpiecza pacjenta przed prze-pływem prądu w razie uszkodzenia aparatu. Warto zaznaczyć, że przy stosowaniu różnych aparatów zasilanych z różnych źródeł prądu, pomiędzy ich systemami uziemiającymi może istnieć różnica potencjałów, powodująca niewielki przepływ prądu przez ciało pacjenta. Przepływ ten może mieć miejsce również po wyłączeniu aparatury. W związku z tym cała aparatura powinna być podłączona do wspólnego przewodu uziemiającego. Ostatnio stosuje się w tym .celu specjalne, izolowane systemy zasilające37. Należą do nich tzw. transformatory separacyjne, ale są one kosztowne i nie wszędzie stosowane. Do monitorowania ośrodkowego ciśnienia żylnego powinno stosować się 5% roztwór glukozy, a nie roztwór soli kuchennej, gdyż ten ostatni jest dobrym przewodnikiem elektrycznym (p. także rozdz. IX).

Nakłucie tętnicy wiąże się z pewnymi niekorzystnymi następstwami98, a wstrzyknięcia dotętnicze również nie-są bezpieczne98. DOKUMENTACJA ANESTEZJOLOGICZNA100

Pionierami w tej dziedzinie stali się Harvey Cushing w r. 1895101 i Ralph Waters w r. 1936102. Podczas każdej anestezji powinna być prowadzona specjalna karta ‚obserwacji. Pomaga ona anestezjologowi ocenić dokładnie stan pacjenta w czasie operacji i jest szczególnie pożyteczna przy omawianiu pacjenta zarówno dla celów medycznych, jak i prawnych.

Szczególnie wygodna okazała się używana obecnie w W. Brytanii karta Nosworthy’- ego103. Uwzględnia ona takie dane, jak płeć, wiek, stan fizyczny pacjenta, obciążenie istniejące przed operacją, metodę anestezjologiczną, powikłania w czasie anestezji, jej głębokość, miejsce operacji, czas trwania operacji, premedykaeję, stosowane środki powikłania pooperacyjnego itp. W czasie operacji pozwala na notowanie tętna i ciśnienie krwi w okresach 5-minutowych. Odpowiedni system perforacji pozwala na zakodowanie i- szybkie odszukiwanie karty.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.