CHROMATOGRAFIA GAZOWA65

Metoda ta stosowana jest do analizy zawartości anestetyków wziewnych we krwi. Obecnie termin ten jest zawężony tylko do chromatografii mieszanin ciecz-gaz, a zapożyczony został ze starej nazwy „chromatografia”, stosowanej dla oddzielania poszczególnych składników mieszanin płynnych, gdy identyfikacja odbywała się na podstawie barwy.

Zasada metody polega na rozdziale składników pomiędzy dwoma rozpuszczalnikami. Pierwszy, nieruchomy, stanowi tzw. fazę stacjonarną. Drugi – ruchomy, jest rozpuszczalnikiem gazowym. Aby utrzymać badaną mieszaninę w stanie gazowym, kolumna rozdzielająca jest przez cały czas podgrzewana. Dla uzyskania ciągłego przepływu przez kolumnę rozdzielającą stosuje się duże ilości „rozpuszczalnika gazowego”. Podczas przepływu analizowanej mieszaniny przez kolumnę rozdzielającą dochodzi do rozdzielenia poszczególnych jej składników. Wynika to z róż-nej rozpuszczalności składników w tzw. fazie stacjonarnej.

Po rozdzieleniu składników w kolumnie musi być zastosowany odpowiedni detektor wykrywający obecność środka i mierzący jego stężenie. Obecnie stosuje się różnego typu detektory, np. a) katarometryczny – który wykorzystuje różne przewodnictwo cieplne poszczególnych substancji b) płomieniowo-jonizacyjny, w detektorze tym gaz transportowy (wodór) ulega spaleniu podczas spalania cząsteczki środków organicznych ulegają jonizacji i są wychwytywane przez pole elektryczne c) detektory elektronowe

– stosowane szczególnie dla środków halogenowych. Cząsteczki tych środków są bombardowane promieniowaniem gamma, co powoduje emisję elektronów wychwytywanych przez pole elektryczne. Każdy detektor przed wykonaniem pomiarów musi być wykalibrowany znaną ilością badanej substancji. Wychylenie wskaźnika detektora jest proporcjonalne do stężenia badanej substancji. Jeżeli wskaźnik połączony jest z urządzeniem zapisującym o stałej szybkości, to pole pod rejestrowaną krzywą będzie proporcjonalne do całkowitej ilości badanej substancji. W razie wzrostu stężenia, przypominającego w zapisie trójkąt, jego pole może być obliczone według znanych wzorów geometrycznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.