Chorzy z zawałem powikłanym zaburzeniami rytmu

Chorzy z zawałem powikłanym zaburzeniami rytmu, wstrząsem, obrzękiem płuc powinni przebywać na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej co najmniej 48 h od chwili opanowania powikłań. Zwłaszcza objawy przedłużającej się nie-stabilności elektrycznej – utrzymujące się zaburzenia przewodzenia przedsion- kowo-komorowego i uporczywe niemiarowości – powinny skłaniać do zatrzymania tych chorych na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej przez kilka dni.

Read more »

Jak kontrolować leczenie przeciwarytmiczne arytmii komorowych?

Metody znajdujące zastosowanie w kontroli terapii przeciwarytmicznej przedstawiono w tab. 3.4. Badanie kliniczne (wywiad i badanie fizykalne) pozwala stwierdzić poprawę subiektywną, jeśli leczony jest chory z arytmią objawową. Należy skupić uwagę na pojawieniu się pozasercowych objawów niepożądanych, niewydolności serca oraz proarytmii. Niewydolność serca występuje częściej u osób z chorobą strukturalną serca, istniejącą dysfunkcją komory lewej, a także wcześniejszym wywiadem niewydolności. Objawy proarytmii stwierdza się nato-miast z większą częstością u chorych z niemiarowością złośliwą (im bardziej chory wymaga leczenia przeciwarytmicznego, tym bardziej może ono być niebezpieczne), z istotną dysfunkcją komory lewej, zaburzeniami przewodzenia w sercu, zaburzeniami elektrolitowymi, upośledzoną wydolnością nerek. Aby zmniejszyć możliwość powikłań powinno się, szczególnie u chorych z grupy zwiększonego ryzyka, podejmować leczenie w warunkach szpitalnych. Uwaga ta nie dotyczy większości przypadków terapii lekami (3-adrenolitycznymi.

Read more »

Leki lipofilne

Należy wspomnieć o niektórych dzałaniach niepożądanych leków P-adrenolity-cznych przy przewlekłym ich podawaniu.

Leki lipofilne, jak: propranolol, metoprolol, są prawie całkowicie metabolizo-wane w wątrobie. Przy współistniejących chorobach wątroby (marskość, prze-wlekłe zapalenie wątroby) może dojść do nadmiernego magazynowania leków P-adrenolitycznych w organizmie. Także leki hydrofilne, jak: atenolol, nadolol i sotalol, wydalane prawie całkowicie w postaci nie zmienionej przez nerki, w przypadku niewydolności nerek mogą ulec kumulacji.

Read more »

Próba Valsalvy

Mechaniczne pobudzenie nerwu błędnego – 1. Werapamil,- Elektrostymulacja Kardiowersja Adenozyna przeciwarytmiczna elektryczna – 2. Inne leki przeciwaryłmiczne

Częstoskurcz przedsionkowy z blokiem przedsionkowo-komorowym w 50- -70% jest spowodowany przedawkowaniem glikozydów naparstnicy. Należy przerwać ich podawanie oraz uzupełnić niedobór jonów potasowych. Wśród leków na wyróżnienie zasługuje fenytoina podawana dożylnie.

Read more »

INNE METODY LECZENIA WSTRZĄSU KARDIOGENNEGO

Rozpoznanie przyczyny wstrząsu w wielu przypadkach pozwala na wdrożenie leczenia niefarmakologicznego. Dzięki rozwojowi kardiochirurgii z zastosowaniem krążenia pozaustroj owego możliwe są: wymiana zastawki przy ostrej zawałowej niedomykalności mitralnej, zamknięcie ubytku międzykomorowego

powstałego w wyniku pęknięcia przegrody, wycięciu tętniaka komory lewej ze zniszczeniem ogniska arytmogennego. Najczęściej jednak wykonuje się pomosty aortalno-wieńcowe, które zapewniają poprawę ukrwienia mięśnia sercowego.

Read more »

Podstawowymi grupami leków stosowanych w terapii farmakologicznej

Podstawowymi grupami leków stosowanych w terapii farmakologicznej stabilnej dusznicy bolesnej są: azotany, leki p-adrenolityczne, antagoniści wapnia i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE).

Szczególnego znaczenia nabiera stosowanie azotanów u ludzi stale narażonych na wysiłki fizyczne i u chorych z zastoinową niewydolnością serca. Interesujące obserwacje na temat wpływu azotanów na parametry hemodynamiczne w czasie wysiłku submaksymalnego u chorych ze stabilną dusznicą bolesną i objawami niewydolności serca opublikowali Cohn i wsp. Średnie ciśnienie w czasie spoczynku było niższe u chorych otrzymujących azotany niż u chorych bez tego leku, natomiast po wysiłku wzrastało ono w tym samym stopniu w obydwu grupach. Dla odmiany średnie ciśnienie zaklinowane w tętnicy płucnej było wyraźnie niższe u chorych otrzymujących azotany było ono niższe w spoczynku i w czasie wysiłku submaksymalnego. Działanie to znikało na szczycie wysiłku. Zależało to od zmniejszenia się pod wpływem azotanów oporu naczyniowego w spoczynku i po obciążeniu submaksymalnym, i od jego zwiększenia na szczycie wysiłku.

Read more »

POSTĘPOWANIE WE WSTRZĄSIE WYWOŁANYM ZABURZENIAMI RYTMU I PRZEWODZENIA

Poprawę objętości wyrzutowej serca można uzyskać dość łatwo, jeśli jedynym lub jednym z głównych czynników wstrząsorodnych są zaburzenia rytmu. W tym przypadku, wobec sytuacji zagrożenia życia, jedynie działanie zmierzające do natychmiastowych skutków jest usprawiedliwione (podobnie jak reanimacja).

Głównym sposobem opanowania zaburzeń rytmu będzie więc nie podawanie leków przeciwarytmicznych (które zwykle mają również ujemny wpływ na kurczliwość), ale zastosowanie metod elektroterapii. Jeśli występuje częstoskurcz komorowy, to stosuje się kardiowersję elektryczną. Kardiowersję lub stymulację przeprowadza się (salwą impulsów elektrycznych, szybką stymulacją i stymulacją pojedynczymi impulsami) w częstoskurczu nadkomorowym, a stymulację na żądanie o odpowiedniej częstości w rzadkoskurczach. Leki przeciwarytmiczne wchodzą w grę wówczas, gdy nie ma możliwości elektroterapii oraz jako leczenie podtrzymujące i wspomagające.

Read more »

Designed by WordPress.