PRZEWLEKŁE LECZENIE KOMOROWYCH ZABURZEŃ RYTMU SERCA. KOGO LECZYĆ?

Komorowe arytmie stwierdza się u chorych z różnymi chorobami serca, lecz występują również u osób bez objawów organicznej choroby serca. Podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej wymaga więc szczegółowego określenia rodzaju i ciężkości zarówno arytmii, jak i leżącej u podstaw choroby serca. Ten sposób postępowania pozwala na zakwalifikowanie stwierdzonej arytmii do jednej z 3 grup: łagodna, potencjalnie złośliwa i złośliwa (tab. 3.2). Podział ten, acz niedoskonały, ma dużą przydatność kliniczną. Stosowana przez długie lata klasyfikacja Łowna i Wolffa straciła na znaczeniu. Może służyć celom opisowym, lecz przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych jest bez wartości.

Ryzyko Łagodne Potencjalnie złośliwe Złośliwe nagłego zgonu minimalne umiarkowane wysokie. Rodzaj arytmii Przedwczesne pobu-dzenia komorowe, pary przedwczesnych pobudzeń ko-morowych, nieutr- walony częstoskurcz komorowy Ekstrasystolie ko-morowe, pary eks- trasystolii komoro-wych, nieutrwalony częstoskurcz komo-rowy Utrwalony częstoskurcz komorowy, migotanie komór (ekstrasystolie komorowe, pary ekstrasy- stolii komorowych, nieutrwalony często-skurcz komorowy)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.