ZABURZENIA OSTRE

Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego oraz blok przedsionkowo- -komorowy 111° wymagają leczenia szpitalnego wówczas, gdy przebiegają z napadami MAS lub niewydolnością serca. W zasadzie sytuacje te są wskazaniem do wprowadzenia elektrody endokawitarnej i podjęcia sztucznej stymulacji serca, czasowej lub stałej, zależnie od etiologii powyższych zaburzeń rytmu serca. Leczenie farmakologiczne w tych stanach jest działaniem doraźnym przed umieszczeniem chorego w szpitalu dysponującym możliwością elektrostymulacji. W zespole chorego węzła zatokowo-przedsionkowego podaje się atropinę – początkowo dożylnie, a następnie doustnie preparaty atropinowe (Bellapan – 4-6 razy dziennie po 0,25-0,5 mg). Dodatkowo można stosować leki sympatomimetyczne (Astmopent). U chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym 111° zaleca się podawanie leków sympatomimetycznych – najczęściej stosuje się Astmopent podawany przy powtarzających się napadach MAS z asystolii w dawce 0,5-1 mg. Leczenie kontynuuje się kontrolowanym wlewem dożylnym. Przy stosowaniu tych leków mogą wystąpić objawy niepożądane, niekiedy niebezpieczne dla życia w postaci różnej arytmii komorowej i migotania komór.

W przebiegu świeżego zawału serca zaburzenia automatyzmu i przewodzenia są stosunkowo częste, gdyż dysfunkcję węzła zatokowo-przedsionkowego można stwierdzić nawet u 40% chorych, a zaburzenia przewodzenia u 5-18%, w tym blok 111° u 5% chorych. Bradykardia zatokowa pojawia się najczęściej w pierwszych 4-6 h zawału – zazwyczaj w zawale ściany dolnej. Dawniej istniała tendencja do rutynowego podawania atropiny w tych zaburzeniach rytmu. Wiadomo jednak, że przyspieszenie zatokowe po atropinie może być szkodliwe. Obecnie uważa się, że wskazaniem do zastosowania atropiny są: bradykardia poniżej 40/min lub współistniejąca hipotonia i niewydolność serca. Atropinę podaje się w dawkach stopniowo zwiększających się, zaczynając od 0,5 mg dożylnie. Kolejne porcje nie powinny przekraczać 0,3-0,4 mg do łącznej dawki 2,5 mg w czasie 2-3 h. W przypadku nieskuteczności leczenia atropiną wskazane jest zastosowanie czasowej elektrostymulacji serca. Bradykardia występująca po

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.